10.01.2017
Pod koniec ubiegłego roku ukazała się publikacja pt. Przemiany czasu”. Redaktorem tego opracowania jest Włodzimierz Kubik. Recenzję naukową przygotowal dr hab. Waldemar Wojtasik, a wydawcą jest Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.
                        Pełny dostęp online w BIBLIOTECE.
                        Serdecznie zapraszamy do lektury!


04.01.2017
  
Przypominamy, że do 31 stycznia br. należy oplacić składkę członkowską za rok 2017 w wysokości 50 PLN. Skladkę proszę wpłacić na konto Towarzystwa Inicjatyw Naukowych 83 1750 0012 0000 0000 3416 9187 (Raiffeisen Polbank).
Zarząd.


28.12.2016
  
Towarzystwo Inicjatyw Naukowych jako wydawca publikacji pt. Wybrane problemy polityki społecznej autorstwa Pawła Grzywny, Joanny Lustig, Mariana Mitręgi, Natalii Stępień-Lampy oraz Bożeny Zasępy informuje o zamieszczeniu tej pozycji na swojej stronie internetowej. Opublikowana w formie elektronicznej monografia wieloautorska opracowana została przez pracowników Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Publikację rozpoczynają rozważania dotyczące polityki edukacyjnej. Koncentrują się one głównie na kwestiach związanych z uwarunkowaniami polityki edukacyjnej oraz na wdrażanych po 1989 roku reformach systemu oświaty. W kolejnym wątku tematycznym omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące polityki zatrudnienia i bezrobocia. Następnie zaprezentowano pojęcie polityki rodzinnej oraz jej instrumentarium. Szczegółowo scharakteryzowano system wspieranie postaw prokreacyjnych. Omówiono także rozwiązania umożliwiające transferów bezpośrednich i pośrednich, których celem jest wsparcie dochodowe rodzin oraz łączenie ról rodzinnych i zawodowych oraz przedstawiono uprawnienia związane z rodzicielstwem. W publikacji zdefiniowano także tak istotne pojęcia jak: bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Ponadto zidentyfikowano główne zagrożenia dla tych kategorii bezpieczeństwa. W ostatniej części przedstawiono i usystematyzowano terminologię dotyczącą osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Wskazano najistotniejsze działania jakie w ramach polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych oraz w ramach polityki senioralnej podjęto w ostatnich latach, podkreślając ogólny trend odchodzenia od działań osłonowych i interwencyjnych na rzecz działań aktywizujących.


04.05.2016
  
Zebrani na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.04.2016 roku w Katowicach członkowie Towarzystwa Inicjatyw Naukowych postanowili ogłosić otwarty konkurs dla pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Prezesa Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Konkurs polega na zgłoszeniu pisemnych propozycji strategii rozwoju TIN pod kierownictwem nowego prezesa. Propozycje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres obecnego prezesa TIN (robert.radek@us.edu.pl) do 20 czerwca 2016. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, które odbędzie się w drugiej połowie roku.

01.02.2016
  
Pod koniec ubieglego roku ukazała się publikacja pt. Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim. Raport”. Redaktorami tego opracowania są Marek Czaja i Szymon Gutowski. Recenzję naukową przygotowal dr hab. Waldemar Wojtasik, a wydawcą jest Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.
                        Więcej informacji o pracy oraz możliwość pełnego dostępu
                        online w BIBLIOTECE. Serdecznie zapraszamy do lektury!

12.06.2015
  
Ukazała się publikacja pt. Vademecum Śląsk: wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim”, pod redakcją naukową mgr Katarzyny Stelmach i mgr. Macieja Marmoli z Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi oraz mgr Joanny Podgórskiej-Rykały. Recenzją naukową opatrzyła książkę dr Agnieszka Turska-Kawa. Wydawcą jest Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.
                        Więcej informacji o pracy oraz możliwość pełnego dostępu
                        online w BIBLIOTECE. Serdecznie zapraszamy do lektury!


11.05.2015
  
Szanowni Państwo,
Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Naukowych zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 26 maja br. (wtorek) o godz. 11.30 w sali 209, bydynek Wydziału Nauk Spolecznych, ul. Bankowa 11. Prosimy o niezawodne przybycie.
Z wyrazami szacunku,
Zarząd TIN 


5.12.2014
  
Towarzystwo Inicjatyw Naukowych objęło patronat wydawniczy nad projektem badawczym realizowanym pod kierunkiem Agaty Olszaneckiej pt. "Polityka-media-relacje interpersonalne. Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania". 
Problematyka poruszana na łamach prezentowanej książki była i jest nadal podejmowana przez liczne grono naukowców. O nowatorskości podejścia do tematyki w prezentowanej publikacji świadczy jednak empiryczny charakter wszystkich zawartych w niej artykułów oraz zastosowanie metody badań eksperymentalnych, tak rzadko wykorzystywanej w polskich badaniach nad komunikowaniem. Zamieszczone artykuły zostały przedstawione w trzech obszarach tematycznych: komunikowania politycznego, medialnego oraz relacji interpersonalnych.

Z pracą można zapoznać się w BIBLIOTECE. Serdecznie zapraszamy do lektury!


01.12.2014
  
Przypominamy, że 10 grudnia br. należy oplacić składkę członkowską za rok 2014 w wysokości 50 PLN. Skladkę proszę wpłacić na konto Towarzystwa Inicjatyw Naukowych 84 2490 0005 0000 4500 7145 1879 (Alior Bank).
Zarząd.


25.11.2014
  
Informujemy, że dnia 28 października 2014 odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, na którym wybrano nowy zarząd.
Obecnie wybrane wladze skladają serdecznie podziękowania dotyczchasowemu zarządowi za zaangażowanie i sprawne kierowanie stowarzyszeniem w okresie pierwszej kadencji.


5.04.2014
  
Towarzystwo Inicjatyw Naukowych objęło patronat wydawniczy nad raportem badawczym pod redakcją Agaty Olszaneckiej i Macieja Marmoli pt. "Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2009-2014".
Praca jest refleksją nad działalnością naszych przedstawicieli na forum UE. Stanowi ona próbę szerokiego spojrzenia na kwestię aktywności polskich eurodeputowanych. Publikacja jest  efektem współpracy studentów i doktorantów z zakresu nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Badania działalności posłów do Parlamentu Europejskiego obejmują okres od czerwca 2009 roku do lutego 2014 roku. Publikacja została podzielona na trzy części, obejmujące: działalność na forum Parlamentu Europejskiego, aktywność polskich eurodeputowanych w sieci oraz działalność polskich partii i deputowanych, w kontekście ich przynależności do grup parlamentarnych zasiadających w PE. Ze względu na specyfikę podejmowanych kwestii analiza ma charakter ilościowo-jakościowy.

Z pracą można zapoznać się w BIBLIOTECE. Serdecznie zapraszamy do lektury!

2.04.2014

Informujemy, że ukazała się drukiem książka pod redakcją naukową prof. UMK dr hab. Danuty Plecka pt. Demokracja w Polsce po 2007 roku.
Praca stanowi próbę podsumowania jakości polskiej demokracji po 2007 roku, która to data jest cezurą czasową objęcia rządów przez Platformę Obywatelską i jej koalicjanta, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Na jakość demokracji w Polsce po 2007 roku nałożyły się nie tylko wewnętrzne podziały polityczne, katastrofa smoleńska, ale także globalny kryzys ekonomiczny i zawirowania pośród państw Unii Europejskiej. Jednak wydarzenia te nie zachwiały podstaw demokracji. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie: czy miały one wpływ na jej konsolidację czy też jakość? Czy przyczyniły się do rozwoju demokracji na poziomie instytucjonalnym? Czy też wpłynęły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a może na zmiany w systemie partyjnym? Na te i wiele innych pytań związanych z polską demokracją przełomu I i II dekady XXI wieku starali się odpowiedzieć politolodzy z różnych ośrodków akademickich kraju, którzy zaszczycili strony rekomendowanej Państwu książki swoimi przemyśleniami.

Wydawcą książki jest Towarzystwo Inicjatyw Naukowych!
Z książką można zapoznać się w BIBLIOTECE.

18.03.2014

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem książka pt. "Vademecum Śląsk - badania śląskoznawcze" pod redakcją Joanny Podgórskiej-Rykała, Katarzyny Stelmacha oraz Jarosława Wichury. Praca jest 
zwieńczeniem projektu naukowo-badawczego Vademecum Śląsk, realizowanego z inicjatywy środowiska skupionego wokół Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Publikacja obejmuje 16 artykułów, w tym 8 teoretycznych zgromadzonych w części I "Śląsk w perspektywie badań naukowych" oraz 8 analiz wyników przeprowadzonych przez zespół TIN badań empirycznych, zgrupowanych w części II "Obraz Śląska w badaniach empirycznych".

Poszczególne artykuły można przeczytać na stronie projektu
:
VADEMECUM ŚLĄSK


Zapraszamy do lektury!


***
Członków, którzy jeszcze nie uregulowali składek za rok 2013 uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty na konto Towarzystwa Inicjatyw Naukowych:

84 2490 0005 0000 4500 7145 1879

Alior Bank

7.02.2013

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym TIN za rok 2012 ZOBACZ

10.01.2013


Towarzystwo Inicjatyw Naukowych rusza z kolejnym projektem naukowo-badawczym - Vademecum Śląsk. Jego misją jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o Śląsku. Realizatorzy poprzez corocznie prowadzone działania pragną zgromadzić obszerne kompendium informacji o regionie i jego mieszkańcach - ich problemach, bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych, gospodarczych, istotnych kartach w historii Śląska, społeczno-psychologicznych aspektach tożsamości Ślązaka, ale także miejscu Śląska w Polsce - jego percepcji i relacjach z innymi regionami.Upowszechnieniu wyników będą służyły różnego rodzaju wydarzenia, takie jak publikacje naukowe, debaty i spotkania różnych specjalistów i działaczy, zajmujących się w swojej aktywności Śląskiem, konsultacje społeczne, upowszechnianie wiedzy w szkołach poprzez organizowanie lekcji tematycznych o Śląsku, gier terenowych, wycieczek edukacyjnych. Corocznym zwieńczeniem integralnych części projektu będą konferencje naukowe, podczas których zostaną upublicznione wyniki przeprowadzonych badań oraz przedstawione stanowiska badaczy i ekspertów analizowanego obszaru.

Bieżące informacje o projekcie można śledzić na stronie: http://www.vademecum-slask.us.edu.pl/
   
15.11.2012


Z przyjemnością
informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała publikacja naukowa pod redakcją Agnieszki Turskiej-Kawy pt. "Polityka w opinii młodych. Idee-Instytucje-Obywatele". Książka stanowi wynik projektu badawczego pod patronatem Towarzystwa Inicjatyw Naukowych.
Autorami artykułów zgromadzonych w publikacji są młodzi naukowcy, praktycy, działacze, doktoranci, studenci. Niejednokrotnie ich głos po raz pierwszy został ujęty w formie artykułu naukowego, często prezentują w nim wyniki pierwszych przeprowadzonych przez siebie badań empirycznych.  Zamieszczone w tomie teksty odnoszą się do kilku ważnych płaszczyzn: zawartości treści odnoszących się bezpośrednio do młodych w programach partii politycznych, przekazów medialnych, skierowanych do młodszych obywateli, młodzieżowych organizacji politycznych czy organizacji, w których młodzież zdobywa doświadczenie i kompetencje ważne w perspektywie budowania społeczeństwa obywatelskiego czy aktywności politycznej. W tomie znajdują się również artykuły odnoszące się do ważnych kwestii z ostatniego czasu: kontekstu społecznego podpisania umowy ACTA oraz wprowadzenia systemu kwotowego na listy wyborcze.
4.05.2012

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych objęło patronat nad projektem naukowo-badawczym "Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania". Projekt realizowany jest od 2009 roku, członkowie TIN odpowiedzialni są w nim za realizację części badawczej, obejmującej każdego roku obszerne ogólnopolskie badania obywateli oraz ich wszechstronną analizę. Wyniki analiz opracowywane są przez specjalistów z różnych ośrodków akademickich, m.in. w Katowicach, we Wrocławiu, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Szczecinie, Olsztynie. Zamieszczane są na łamach czasopisma "Preferencje Polityczne". Dotyczczas ukazały się trzy numery.
Więcej informacji: 
 http://www.badania-elektoratu.us.edu.pl/aktualnosci.html

       

16.05. 2011

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych oraz Fundacja Wspópracy Polsko-Niemieckiej serdecznie zapraszają na uroczyste wręczenie Nagród w Konkursie na najlepszą pracę magisterską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich. Konkurs organizowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych jest partnerem naukowym przedsięwzięcia. Celem Konkursu jest wspomaganie rozwoju badań naukowych dotyczących problematyki stosunków polsko-niemieckich. Nagroda za najlepszą pracę magisterską przyznawana jest autorowi najciekawszej pracy magisterskiej obronionej na polskiej uczelni publicznej lub niepublicznej w roku 2010.

W tegorocznej edycji konkursu Kapituła konkursu w składzie: 1. dr hab. Mariusz Kolczyński – przewodniczący Kapituły Konkursu 2. prof. dr hab. Robert Traba 3. prof. UŚ dr hab. Stanisław Michalczyk 4. dr Agnieszka Turska- Kawa 5. mgr Justyna Rutkowska- Zawada – sekretarz kapituły przyznała dwie równorzędnie nagrody w wys. po 500 € następującym osobom: 1. mgr Dagmarze Furmańczyk pt. „Tożsamość narodowa drugiego pokolenia imigrantów z Polski w Niemczech na przykładzie Monachium” – promotor prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn 2. mgr Hannie Malik pt. „Kłamstwo o Auschwitz w świetle prawa niemieckiego i prawa polskiego” – promotor prof. dr hab. Witold Kulesza

Zwyciężczyniom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 30 maja br. o godz. 11.30 w Katowicach, w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk Społecznych, sala Rady Wydziału (s. 142).
Honorowym gościem uroczystości będzie prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, która wygłosi wykład na temat „Stosunki polsko-niemieckie – współczesne szanse i zagrożenia”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości.15.03.2011

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych z przyjemnością informuje, że ukazała się drukiem zwycięska rozprawa doktorska p. dr Aleksandry Zięby z Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Die Erweiterung Der Eeuropäischen Union in der AuSSssenpolitik Der BundDesrepubBlik DeutschlaAndD", wynik Konkursu o Nagrodę im. Profesora P. Dobrowolskiego. Praca ukazała się w języku niemieckim dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.  Opiekę wydawniczą nad Konkursem sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.


     

30.11.2010

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.Towarzystwo Inicjatyw Naukowych z przyjemnością informuje, że ukazała się książka - wynik projektu 
"Innowacyjne i Społeczne Oddziaływanie Specjalnych Stref Ekonomicznych i Klastrów w Polsce" pod tym samym tytułem. Projekt sfinansowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach III edycji Konkursu Dotacji "Fundusze Europejskie na poziomie NSS"26.07.2010

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych zostało partnerem naukowym konkursu na najlepszą pracę magisterską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przedmiotem oceny będą prace, obronione w 2010 roku. Główna nagroda dla zwycięzcy to 1000 EURO.


Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!  

Do pobrania:

Regulamin Konkursu POBIERZ
Regulamin Kapituły Konkursu POBIERZ
Kwestionariusz osobowy POBIERZ
Wniosek o przyznanie nagrody
POBIERZ

17.07.2010

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Inicjatyw Naukowych otrzymało
 grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację Konkursu o Nagrodę im. Profesora Piotra Dobrowolskiego. Dzięki dotacji zwycięska praca ukaże się zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Więcej informacji:  www.pdobrowolski.us.edu.pl

28.05

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Inicjatyw Naukowych otrzymało dotację w III edycji konkursu "Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności". Tytuł uznanego projektu to "Innowacyjne i Społeczne Oddziaływanie Specjalnych Stref Ekonomicznych i Klastrów w Polsce". Konkurs zorganizowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

14.03.2010

PRZECZYTAJ relację ze spotkania z drem Jarosławem FLisem (Uniwersytet Jagielloński) autorstwa Przemysława Kawalca, członka Studenckiego Zespołu Naukowego przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych/o. Katowice.

6.03
.2010


Fotorelacja ze spotkania z drem Jarosławem FLisem (Uniwersytet Jagielloński) ZOBACZ

28.02.2010

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych oraz Studencki Zespół Naukowy przy katowickim oddziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych serdecznie zapraszają na spotkanie z drem Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.


17.02.2010

Informujemy, że w p. 113 mgr Justyna Rutkowska-Zawada przyjmuje składki członkowskie na rok 2010 w wysokości 50 zł.

_____________________________________________________________________>>